Beboerforeningen Østermarken
Hjem Gader Vedtægter Referater Projekter
Det grønne område

Vedtægter 1989 kan downloades her som pdf.
Vedtægter 1974 kan downloades her som pdf.

.

Vedtægter for Beboerforeningen Østermarken

22. november 1989

§1
Foreningens formål er at varetage beboernes fælles interesser, herunder fællesarealernes indretning, vedligehold og udnyttelse, samt at påse at de offentlige faciliteter, der skal forefindes i boligområdet, etableres og holdes i hensigtsmæssig stand.

Medlemmerne

§2
Enhver der besidder en ejendom på Kærsangervej, Løvsangervej, Rørsangervej og Skovsangervej er i henhold til skødet pligtig til at være medlem af foreningen.

§3
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales et år forud.

§4
Bestyrelsen kontakter nye beboere i kvarteret og gør opmærksom på det pligtige medlemsskab.

Bestyrelsen

§5
Bestyrelsen består af 4 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved den første ordinære generalforsamling efter vedtægtsændringens ikrafttræden er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. På denne generalforsamling skal vælges 2 suppleanter, den ene dog kun for 1 år.

§6
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den fastlægger selv sin forretningsorden.

§7
Formandens stemme er udslagsgivende i bestyrelsen ved stemmelighed. Han sammenkalder bestyrelsen, når det skønnes nødvendigt, eller når to andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§8
Kassereren modtager alle foreningens indtægter, foretager udbetalinger og er i det hele ansvarlig for foreningens midler.

§9
Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts. Årsregnskabet afgives til 2 af generalforsamlingen valgte revisorer senest den 15. april. Disse har tilendebragt revisionen i løbet af 14 dage.

Generalforsamlingen

§10
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, der ene kan give, ophæve og forandre vedtægterne.

§11
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet.

§12
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første halvdel af maj. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen, således at endelig dagsorden udsendes 4 dage før.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning
3.  Regnskab
4.  Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 2 revisorer
7.  Eventuelt

§13
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer, en generalforsamling eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt stiller krav herom med angivelse af forhandlingsemne.


Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. november 1989
T. Skajaa     L. Jensen     E. Simonsen     A. Bredkjær